Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN / EINDGEBRUIKERS VAN:

- MoeskopsMuziek
gevestigd en kantoorhoudende te 1621 HK Hoorn (NH), Nieuwland 10;
hierna te noemen: MoeskopsMuziek

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
'consument': een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken;
'consumentenkoop': de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Moeskops Muziek en een consument waarop Moeskops Muziek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Moeskops Muziek, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen
1. Alle door Moeskops Muziek uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2. Moeskops Muziek kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Moeskops Muziek is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel van Moeskops Muziek te Hoorn NH

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Bezorging van aankopen is afhankelijk van plaats, gewicht of bedrag. Moeskops Muziek behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.

5. De door Moeskops Muziek geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstolleranties geven consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

6. Retouren levering: retouren kunnen alleen geschieden voor goederen die Moeskops Muziek in de standaard voorraad heeft, dit binnen 14 dagen na levering. Goederen die apart in opdracht van de klant worden besteld komen niet in aanmerking voor een retour.

Artikel 5. Levertijd
1. De door Moeskops Muziek opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de consument Moeskops Muziek schriftelijk in gebreke te stellen en Moeskops Muziek een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is Moeskops Muziek er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel. 7 Garantie
1. Moeskops Muziek garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leverings documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door Moeskops Muziek geleverde produkt wordt gegarandeerd.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de Moeskops Muziek verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de Moeskops Muziek ter reparatie te worden aangeboden. Bij reparatie aan huis binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos, daarna worden naast de kosten van reparatie ook de voorrijdkosten ad € 75,- in rekening gebracht.

4. Moeskops Muziek kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.

5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
- Moeskops Muziek tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

6. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

7. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.                                                   

8. De afwerking van het meubel digitale piano, gitaar, keyboard, kleininstrumenten, piano of vleugel vallen buiten de garantie op gebruikte instrumenten..

9. De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van Moeskops Muziek heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Moeskops Muziek geleverde zaken blijven het eigendom van Moeskops Muziek totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met Moeskops Muziek gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2. Door Moeskops Muziek geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Moeskops Muziek danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Moeskops Muziek haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Moeskops Muziek zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht Moeskops Muziek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 dagen na levering aan Moeskops Muziek te melden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk te melden aan Moeskops Muziek.

Artikel 10. Prijsverhoging
1. Indien Moeskops Muziek met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is Moeskops Muziek niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

Artikel 11. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij aflevering plaats te vinden.

2. Indien Moeskops Muziek het nodig acht kan Moeskops Muziek van de consument een aanbetaling verlangen ter hoogte van 25% van het totale verschuldigde bedrag bij aflevering

3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Moeskops Muziek aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

4. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Moeskops Muziek en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:
- over de eerste € 6.500,- 15%
- over het meerdere tot € 13.000,- 10%
- over het meerdere tot € 32.500,- 8%
- over het meerdere tot € 130.000,- 5%
- over het meerdere 3%

2. Indien Moeskops Muziek aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.
1. De aansprakelijkheid van Moeskops Muziek is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.

2. Voor plaatsing dan wel montage van zaken bij consument heeft Moeskops Muziek een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van Moeskops Muziek. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens Moeskops Muziek beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.
Moeskops Muziek aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door Moeskops Muziek van Moeskops Muziek’s produkten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van consument zich bevindt. Ook voor Moeskops Muziek of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van consument, sluit Moeskops Muziek uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan. Consument verplicht zich vooraf Moeskops Muziek volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan Moeskops Muziek vrijwaart consument uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van Moeskops Muziek ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.

3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van Moeskops Muziek of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Moeskops Muziek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Moeskops Muziek niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Moeskops Muziek daaronder begrepen.

2. Moeskops Muziek heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Moeskops Muziek haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Moeskops Muziek opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Moeskops Muziek niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Moeskops Muziek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Moeskops Muziek is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Moeskops Muziek bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Moeskops Muziek en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Site prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaardenDeze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Hoorn NH
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.